Reklamácie

Pre úspešnú reklamáciu nezabudnite k reklamovanému tovaru priložiť:

1.) fotokópiu Vašej faktúry

2.) vyplnený reklamačný formulár


Reklamovaný tovar nám môžete poslať poštou alebo kuriérom na adresu, ktorá je na Vašej faktúre.

Úplné znenie reklamačného poriadku si môžete prečítať nižšie!

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov.

 

Článok 1

 

Vymedzenie základných pojmov

 

Na účely tohto Reklamačného poriadku sa rozumie:

 

► Prostriedkami diaľkovej komunikácie najmä adresovaný list, telefón, fax alebo elektronická pošta (e-mail).

 

► Reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru.

 

► Určenou osobou osoba určená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

► Vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Článok 2

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatňovania Reklamácie na Tovary Predávajúceho predávané prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.napajaciezdroje.sk v súlade s predmetom činnosti prevádzkovateľa a majiteľa www.napajaciezdroje.sk, NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o., miesto podnikania Dvojkrížna 47, Bratislava, PSČ 82014, IČO: 36 843 261, DIČ: 202 245 6040. Tento Reklamačný poriadok je záväzný tak pre Predávajúceho, ako aj Kupujúceho, bez ohľadu na to, či Kupujúci je alebo nie je spotrebiteľom.

 

Spotrebiteľom je v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 pís. a) zákona o ochrane spotrebiteľa aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

Úprava práv a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady predanej veci v napajaciezdroje.sk riadi ustanoveniami §§ 619 až 627 Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Úprava práv a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady predanej veci v internetovom obchode www.napajaciezdroje.sk riadi ustanoveniami §§ 422 až 442 Obchodného zákonníka.

 

Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu www.napajaciezdroje.sk a v mieste podnikania Predávajúceho.

 

Odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil a bezvýhradne s ním súhlasí. Reklamačný poriadok sa pre Kupujúceho stáva záväzným okamihom odoslania Elektronickej objednávky Predávajúcemu.

 

Článok 3

 

Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 

Kupujúci môže uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho alebo u Určenej osoby, ktorá je povinná Reklamáciu vybaviť.

 

Ak Kupujúci uplatní Reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo Určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 622 OZ pri vyskytnutí sa odstrániteľných vád Tovaru (článok 4.5. Reklamačného poriadku) alebo právach podľa § 623 OZ v súvislosti s neodstrániteľnými vadami Tovaru (článok 4.6. Reklamačného poriadku). Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom. Kupujúci je povinný najneskôr do 60 dní odo dňa informovania o vybavení Reklamácie reklamovaný Tovar odobrať od predávajúceho. Po tomto termíne sa Reklamácia automaticky považuje za uzavretú bez nároku kupujúceho na Tovar.

 

Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok 4

 

Zodpovednosť za vady predanej veci

 

Reklamáciu je možné uplatniť iba Tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu napajaciezdroje.sk, ktorý má vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

 

Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením a pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak sa nejedná o použitý Tovar, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

 

Tovar je bez vád, ak má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, možno ho použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si Predávajúci a Kupujúci dojednali a nemá právne vady. Tovar musí mať požadovanú alebo právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 

Za vady Tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť (odstrániteľná vada), má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (neodstrániteľná vada) a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

 

Pre účely Reklamácie za opätovný výskyt vady možno považovať výskyt rovnakej vady Tovaru po jeho aspoň dvoch predchádzajúcich opravách a za väčší počet vád možno považovať aspoň tri vady Tovaru súčasne.

 

Článok 5

 

Záručná doba a záručné podmienky

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Ak ide o použitý Tovar, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Kupujúcemu môže byť poskytnutá aj dlhšia záruka za podmienok a v rozsahu určenom v záručnom liste alebo v reklame. Záručná doba začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Právo zo zodpovednosti za vady Tovaru musia byť uplatnené v záručnej dobe, inak toto právo zaniká.

 

Na písomnú žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list), inak postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra), ktorý Predávajúci priloží k zakúpenému Tovaru pri jeho dodaní Kupujúcemu.

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je Tovar zabalený a v prípade jeho poškodenia je povinný spísať s dopravcom (poštovou spoločnosťou alebo kuriérskou službou) protokol o zistených vadách obalu, prípade Tovaru alebo Reklamačný formulár, ktoré boli spôsobené počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že obal ani Tovar nemal vady a nebol poškodený a Predávajúci zamietne neskoršie Reklamácie s týchto dôvodov.

 

Kupujúci je povinný dodaný Tovar prezrieť čo najskôr po prevzatí, vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak nevykoná, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že Tovar mal tieto vady už v čase prevzatia Tovaru.

 

Pri zistení neúplnosti dodávky Tovaru, akéhokoľvek poškodenia Tovaru spôsobeného prepravou, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí a iné vady Tovaru je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho Reklamáciu bez zbytočného odkladu potom, čo mal možnosť Tovar prezrieť, najneskôr do dvoch dní od prevzatia Tovaru. V opačnom prípade sa dodávka považuje za kompletnú a bez vád a Reklamácie z toho titulu budú zamietnuté.

 

Ak má Tovar vady, Kupujúci má právo uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho tak, že bezodkladne, najneskôr do dvoch dní od prevzatia Tovaru, vyplní Reklamačný formulár a doručí ho Predávajúcemu. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú si uplatňuje Reklamáciu na zakúpený Tovar. Reklamačný formulár je prístupný na internetových stránkach elektronického obchodu napajaciezdroje.sk.

 

Článok 6

 

Postup pri uplatňovaní Reklamácie

 

Reklamačné konanie začína dňom, kedy Kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 

a. doručí Predávajúcemu kompletne vyplnený Reklamačný formulár a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom) vrátane dokladov o kúpe a prevzatí Tovaru (najmä dokladu o zaplatení celkovej ceny Tovaru, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie Tovaru),

 

b. doručí reklamovaný Tovar vrátane príslušenstva. Reklamovaný Tovar je nutné doručiť do miesta podnikania Predávajúceho, ak nie je určené inak (napr. dopravením Tovaru priamo do servisného strediska).

 

Ak Reklamačný formulár nie je riadne alebo úplne vyplnený alebo Kupujúci nedoručí Predávajúcemu reklamovaný Tovar, Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky, faxom alebo e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich dokladov alebo Tovaru. V prípade opakovaného neúspešného telefonického, faxového alebo e-mailového kontaktu s Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní Reklamácie a reklamovaný Tovar bude vrátený Kupujúcemu na jeho náklady, na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári uviesť:

 

a. identifikačné údaje (obchodné meno alebo meno a priezvisko; sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko; IČO alebo DIČ, prípadne dátum narodenia; označenie štatutárneho orgánu; kontaktné údaje – telefón, fax, e-mail),

 

b. adresu miesta dodania Tovaru; pri výmene Tovaru adresu, na ktorú má byť dodaný vymenený Tovar,

 

c. číslo Faktúry,

 

d. dátum vystavenia Elektronickej objednávky,

 

e. dátum prevzatia Tovaru Kupujúcim,

 

f. popis Tovaru (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena); pri výmene Tovaru popis Tovaru, ktorý Kupujúci žiada vymeniť (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena),

 

g. podrobný popis vady s uvedením kedy a kde sa vada prejavila s označením vady priamo na Tovare (napr. farebnou nálepkou) alebo predložením fotografie s detailom vady, s uvedením, aký nárok si Kupujúci uplatňuje,

 

h. názov a číslo bankového účtu a názov a kód banky, v ktorej je účet vedný,

 

i. miesto, dátum a podpis Kupujúceho.

 

Ak Kupujúci žiada o výmenu Tovaru v dôsledku nevyhovujúcich vlastností Tovaru, tovar musí byť kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý a nepoškodený.

 

Kupujúci je oprávnený žiadať o výmenu Tovaru do 8 dní od prevzatia Tovaru. Výmenu Tovaru môže Kupujúci požadovať len v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy. V prípade výmeny Tovaru Kupujúci neplatí manipulačný poplatok, znáša však náklady spojené s vrátením Tovaru.

 

Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Reklamačný formulár spolu s požadovanými dokladmi a Tovarom poslať doporučene poštou alebo kuriérom na adresu miesta podnikania Predávajúceho. Predávajúci sa vyhradzuje neprevziať Tovar zaslaný na dobierku. Zároveň je Kupujúci povinný poistiť Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom Reklamácie znáša Kupujúci až do jeho prevzatia Predávajúcim.

 

Pri odstúpení od zmluvy bude celková suma za Tovar, znížená o manipulačný poplatok v prípadoch ustanovených týmto Reklamačným poriadkom a VOP prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s požadovanými dokladmi a Tovarom Predávajúcim.

 

Článok 7

 

Záverečné ustanovenia

 

Tento Reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v Kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť tento Reklamačný poriadok. Prijaté zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu napajaciezdroje.sk.

 

V Bratislave, 6. 7. 2017