Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o.

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 

(2) Poskytovateľom služieb je NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 47, 820 14 Bratislava, IĆO: 36 843 261, DIČ: SK2022456040, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 65209/B, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, (ďalej iba „dodávateľ“).

 

(3)Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://www.napajaciezdroje.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

 

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Čl.2

Informácie o tovare a cene

 

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

 

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

 

(3) Zobrazená cena tovaru nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a zahŕňa recyklačné poplatky.

 

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

 

Čl.3

Objednanie tovaru

 

(1) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

 

(2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto vzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom.

 

Čl. 4

Potvrdenie objednávky

 

(1) Ak dodávateľ z nejakých príčin (disponibilita tovaru, ...) nedokáže splniť dodávku objednávky do siedmych dní odo dňa prijatia objednávky, môže dohodnúť so zákazníkom aj dlhší termín dodania ako je štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 dní.

 

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, môže byť zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 – 8 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

 

Čl.5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

 

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

 

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený alebo opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

 

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese office@napajaciezdroje.sk alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 02/2070 9058.

 

Čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky elektronickou správou s až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

 

(2) V prípade, že zákazník stornuje objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

 

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

 

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu office@napajaciezdroje.sk.

 

(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

 

(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

 

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

 

Čl. 7

Platobné podmienky

 

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

 

(2) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po vystavení zálohovej faktúry, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

 

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

(4) V prípade platby za tovar bezhotovostným prevodom na základe vystavenia faktúry dodávateľ vystavuje faktúru so splatnosťou 15 kalendárnych dní. V prípade, že zákazník takúto faktúru neuhradí včas, dodávateľ má právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

 

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového prijatia objednávky zákazníkovi a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.

 

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa (najneskôr do 24 hodín). Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

 

(3) Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.

 

(4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

 

Čl.9

Spracovanie osobných údajov

 

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 

(3) V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese office@napajaciezdroje.sk.

 

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o.

 

V Bratislave,  6. júla 2017


V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170